TODOROVSKA, G.; AMBARKOVA, V.; KOKOCHEVA–IVANOVSKA, O.; DZIPUNOVA, B.; TOSHESKA-SPASOVA, N.; SIBINOSKA, K. Orthodontic anomalies in mixed dentition. MicroMedicine, v. 6, n. 1, p. 36-46, 23 abr. 2018.