Współczesna farmakoterapia astmy oskrzelowej. Contemporary pharmacotherapy of asthma

Joanna Szkaradkiewicz

Abstract


STRESZCZENIE

Astma oskrzelowa jest chorobą powszechną a jej występowanie zwiększa się na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dostępne są jednak skuteczne leki, ograniczające możliwość rozwoju zaostrzenia choroby. Najważniejszymi lekami pozostają wziewne glikokortykosteroidy, najlepiej stosowane w terapii skojarzonej z LABA, a także w postaci preparatów złożonych. Inna grupa leków - leki antyleukotrienowe potwierdziły zasadność ich stosowania w terapii łączonej z wziewnymi glikokortykosteroidami. Stosuje się również leki biologiczne. W procesie farmakoterapii ważną rolę odgrywa też edukacja pacjenta i kontrola czynników środowiskowych.

ABSTRACT

Asthma is a common disease and its incidence increases around the world, in both developed and developing countries. There are, however, effective medicines, limiting the possibility of the development of exacerbations. The most important drugs are inhaled glucocorticosteroids, preferably used in combination therapy with LABA and also in the form of combination preparations. Another group of drugs - antileucotrienes confirmed the validity of their use in combination therapy with  inhaled glucocorticosteroids. Shall also apply biologic drugs. In the process of pharmacotherapy an important role also plays education of a patient and monitoring of environmental factors.


Keywords


Astma oskrzelowa, Glikokortykosteroidy, Adrenomimetyki, Farmakoterapia, Asthma, Glucocorticosteroids, Adrenomimetics, Pharmacotherapy

Full Text:

PDF

References


Chazan R. Postępowanie w stanie astmatycznym. Alergia Astma Immunol. 1997; 2(2): 87-96.

Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011-2012. www.wao.org.

www.who.org

Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Global Initiative for Asthma (GINA). 2011. www.ginaasthma.org

Kupryś-Lipińska I, Kuna P. Farmakoterapia astmy i alergicznego nieżytu nosa zgodnie z najnowszymi wytycznymi GINA i ARIA. Ter Alergol. 2012; 4(271): 24-29.

Chazan R. Blaski i cienie stosowania glikokortykoterapii. Ter Pneumonol. 2010; 10 (231): 83-88.

Grzanka A, Jarząb J. Problemy związane z określaniem równoważności dawek wziewnych glikokortykosteroidów. Pol Merk Lek. 2010; 28(164): 134-137.

Agencja Ochrony Technologii Medycznych. 2011. Alvesco (cyklezonid) w leczeniu astmy oskrzelowej. Raport w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej. Warszawa.

Brzostek D, Jarmuszczak-Walczyńska A, Zaniewska D. Zamiana steroidu wziewnego na cyklezonid, jako sposób na przywrócenie kontroli astmy oskrzelowej i poprawę tolerancji leczenia. Terapia W gabinecie lekarza rodzinnego. 2012; 9(2/278): 24-27.

Chazan R. Leczenie skojarzone GKS/LABA - nowe trendy w leczeniu chorych na astmę i przewlekłą obturacyją chorobę płuc. Pol Merk Lek. 2010; 28(166): 251.

www.mz.gov.pl

Kupryś-Lipińska I, Kuna P. Jak wybrać optymalny lek kontrolujący w astmie oskrzelowej - czy wyniki badań pragmatycznych wpływają na naszą codzienną praktykę? Ter Alergol. 2012; 4(271): 9-18.

www.urpl.gov.pl

Janiec W. (red.). 2010. Kompendium farmakologii. PZWL, Warszawa.

Chądzyńska J, Krenke K, Kulus M. Postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci w świetle zaleceń ICON. Ter Pneumonol. 2012; 11-12(280-281): 35-40.

Panaszek B. Czynniki wpływające na skuteczność leczenia inhalacyjnego astmy oskrzelowej i POChP u pacjentów w podeszłym wieku. Ter Pneumonol. 2012; 11-12 (280-281): 42-49.

Kuziemski K. Nowe Spojrzenie na montelukast - lek antyleukotrienowy. Forum Med Rodz. 2009; 3(5): 380-387.

O’Byrne PM. Światowe wytyczne postepowania w astmie - stan obecny i perspektywy. Med Prakt. 2010/12. www.mp.pl

Kupryś-Lipińska I, Kuna P. Omalizumab, rekombi-nowane humanizowane monoklinalne przeciwciało anty-IgE – nowe kierunki badań nad zastosowaniem klinicznym leku. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 43-51.

Mazurek J. Astma ciężka - terapia anty-IgE. Ter Pneumonol. 2010; 10(231): 89-88.

Pelaia G, Gallelli L, Renda T, Romeo P, Busceti MT, Grembiale RD, Maselli R, Marsico SA, Vatrella A. Update on optimal use of omalizumab in management of asthma. J Asthma Allergy. 2011; 4: 49-59. doi: 10.2147/JAA.S14520.

Ames SA, Gleeson CD, Kirkpatrick P. Omalizumab. Nature Rev Drug Discov. 2004; 3: 199-200. doi:10.1038/nrd1334.

Brzostek D, Kokot M, Pawliczak R. Astma niekontrolowana – jaki sposób postępowania wybrać? Terapia W gabinecie lekarza rodzinnego. 2012; 9(2/278): 19-22.

Przybyłowski T. Metody diagnostyczne w monitorowaniu i kontroli astmy. Ter Pneumonol. 2010; 10(231): 73-81.

Kupryś-Lipińska I, Kuna P. Jak stopniowo redukować leczenie u chorych z dobrze kontrolowaną astmą? Ter Alergol. 2012; 4(271): 19-22.

Jurkiewicz D. Przewlekły alergiczny nieżyt nosa. Przewodnik Lekarza. 2003; 1(49): 24-37.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.